Općina Gornji Vakuf - Uskoplje

3 sjednica B

Na osnovu člana 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje ", br.1/01 i 3/05 ) sazivam  3. sjednicu  Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje koja će se održati dana 21.02. 2013. godine (četvrtak) sa početkom u  10 sati u Domu kulture (prostorije I sprat) Gornji Vakuf – Uskoplje.

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED:
1.    Vijećnička pitanja
2.    Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća
3.    Prijedlog Strategije razvoja poljoprivrede na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje
4.    Izvještaj o radu Ispostave Zavoda za zapošljavanje Gornji Vakuf-Uskoplje za 2012.godinu
5.    Izvještaj o radu Policijske stanice Gornji Vakuf-Uskoplje za 2012.godinu
6.    Prijedlog dokumenta «Akcioni plan jačanja socijalne zaštite i inkluzije djece u općini Gornji Vakuf-Uskoplje za period 2013-2014.godine»
7.    a) Prijedlog budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje za 2013.godinu
       b) Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2013.godinu
8.    Informacija o implementaciji Akcionog plana za 2012.godinu
9.    Prijedlog Akcionog plana za implementaciju strategije razvoja općine Gornji Vakuf- Uskoplje za 2013.godinu
10.    Izvještaj o radu Općinskog načelnika i Općinskih službi za upravu sa Izvještajem o stanju rješavanja predmeta upravnog postupka za 2012.godinu
11.    Prijedlog Programa rada Općinskog načelnika za 2013. godinu
12.    Izvještaj o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća za 2012.godinu
13.    Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2013.godinu
14.    Prijedlog Godišnjeg plana i programa održavanja i rekonstrukcije lokalnih puteva na  području općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2013.god.
15.    Prijedlog Odluke o uspostavljanju Poslovne zone «Batuški lug»
16.    Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije
17.    Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima općine Gornji Vakuf-Uskoplje
18.    Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječene građevinske cijene m2 stambenog i  poslovnog prostora u državnoj svojini na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje za proteklu 2012.godinu.
19.    Prijedlog akata Službe za imovinsko pravne poslove i katastar

Napomena: Dnevni red i materijali 3 sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje objavljeni su na web-stranici: www.gornjivakuf-uskoplje.ba

                                                                                                                                   PREDSJEDNIK
                                                                                                                              OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                            Krajina Marinko, dipl. ing.

.