Javne nabavke, oglasi

Plan javnih nabavki

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2020. godinu

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

Plan javnih nabavki za 2022. godinu

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2022. godinu

__________________________________________________

ODLUKE O IZBORU

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za "Revizija financijskih izvještaja općine Gornji Vakuf-Uskoplje."

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za "Uspostava katastra nekretnina za k.o. Pajić Polje i Tihomišlje."

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za "Izvođenje radova na sanaciji i asfaltiranju dijela lokalnog puta Voljevac - Jelići."

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za "Dopunski premjer - k. o. Gornji Vakuf."

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - "Nabavka impregnisanih stubova."

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - "Izvođenje radova na izgradnji šetnice desnom obalom rijeke Vrbas i trotoara u ulici Kralja Tomislava."

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - "Nabavka i isporuku drona sa dodatnom opremom."

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - "Sukcesivna nabavka željeza, cijevi i ostalog materijala za vodovodnu i kanalizacionu mrežu, mostove, propuste i ostale objekte."

Odluka o poništavaju postupka javne nabavke - "Revizija financijskih izvještaja općine Gornji Vakuf - Uskoplje za 2022. godinu."

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača : "Sukcesivna nabavka materijala za uličnu rasvjetu".

Odluka o poništenju postupka javne nabavke.

Odluka o izboru najpovoljunijeg ponuđača - "Nabavka i ugradnja čelične ograde na lokalnim putovima".

Odluka o izobru najpovoljnijeg ponuđača - "Sukecesivna nabavka LED sijalica i LED svjetiljki za javnu rasvjetu u Gornjem Vakufu - Uskoplju"

Rješenje o usvajanju žalbe - "Izrada projektne dokumentacije".

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izrada projektne dokumentacije.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - asfaltiranje ulica i putova.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka impregnisanih stubova.