Općina Gornji Vakuf - Uskoplje

Trening o strateškom planiranju

gggg• Jučer, 08.02.2010.godine u 1200 sati u  kabinetu Općinskog načelnika, održana je EDUKACIJA članova Radne grupe općine Gornji Vakuf –Uskoplje
• Edukaciju je izvršila g-đica Marinela Domančić-OSCE Sarajevo
• Tema Edukacije je bila „Strateško planiranje“ općine Gornji Vakuf –Uskoplje - drugi dio.
• Na sastanku je istaknut značaj i uloga koji imaju Strateški pravci, Strateške programi, Strateški Ciljevi i Strateški projekti, vezano za Viziju općine Gornji Vakuf –Uskoplje za period 2010- 2015 godina.

Hidajet Redžić

.