Vijesti

9 sjednica OV

Na osnovu člana 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", broj; 7/13) sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 14 12. 2017. godine (četvrtak) s početkom u 10 sati u Velikoj sali općine Gornji Vakuf – Uskoplje.
Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED :

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Zapisnika sa 8.sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje
 3. Prijedlog Budžeta Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018. godine
 5. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za period od 01. 01. do 31. 03. 2018. godine – skraćeni postupak
 6. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018. godinu
 7. Nacrt Odluke o općinskim priznanjima
 8. Prijedlog Odluke o prenosu prava korištenja vodovoda Voljice
 9. Informacija o stanju zaštite i spašavanja u općini Gornji Vakuf-Uskoplje u 2017. godini
 10. Informacija o stanju i održavanju putne infrastrukture na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 2017. godini
 11. Informacija o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na imenovanje Direktora JU Centar za obrazovanje, sport i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje

                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                     Goran Batinić


.

Sazvana 9. sjednica Općinskog vijeća

Predsjednik općinskog vijeća općine Gornji Vakuf – Uskoplje, gospodin Goran Batinić sazvao je 9. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje koja će se održati dana 14. 12. 2017. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u Velikoj sali općine Gornji Vakuf - Uskoplje.

Dnevni red za ovu sjednica sa kompletnim materijalima možete preuzeti na donjim linkovima :

9. sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje (bos)

9. sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje (hrv)

Trgovac pojedinac - Kako se registrirati?

Značajna novina Zakona o izmjenama i dopunama Zakona u unutarnjoj trgovini odnosi se na definiranje statusa trgovca pojedinca, kao nove kategorije trgovca koji osobnim radom obavlja trgovinu na malo i to samo na jednom prodajnom mjestu izvan trgovine na osnovu odobrenje nadležnog organa. ova kategorija trgovca pojedinca uvedena je kao rješenje sprječavanja nelegalne trgovine koju pojedinci obavljaju na pijaci i drugim javnim površinama.
Kako se registrirati u 7. koraka ?
1.    SKLAPANJE UGOVORA ILI PREDUGOVORA SA ORGANIZATOROM PIJACE ILI DOBIVANJE
      DOZVOLE ZA POSTAVLJANJE PRODAJNOG MJESTA NA JAVNOJ POVRŠINI.
2.    PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA NADLEŽNOJ OPĆINSKOJ SLUŽBI. -
      Prema mjestu rada, izuzetno za pokretne trgovce prema mjestu prebivališta.
                  POTREBNA DOKUMENATACIJA :
•    Uvjerenje o državljanstvu (Matični ured)
•    Uvjerenje o prebivalištu (CIPS)
•    Potvrda o poslovnoj sposobnosti (Centar za socijalni rad)
•    Ugovor ili predugovor sa organizatorom pijace ili Odobrenje iz točke 1.  
•    Svjedodžba o školskoj spremi (minimalno osnovna škola)
•    Ovjerena izjava da nema osnovanu trgovačku radnju ili svojstvo trgovca pojedinca
•    Potvrda o nepostojanju zabrane obavljanja trgovačke djelatnosti (Općinski sud)
•    Liječničko uvjerenje (sanitarna knjižica samo za trgovce prehrambenim
      proizvodima)
3.    IZRADA PEČATA
•    Pečat mora sadržavati podatke iz Rješenja izdanog od strane nadležnog
      općinskog organa
4.    DODJELJIVANJE POREZNOG BROJA I IZDAVANJE OVAJEŠTENJA O RAZVRSTAVANJU
       DJELATNOSTI
•   Porezna registracija se vrši u Poreznoj upravi F BiH, nadležnom kantonalnom
    poreznom uredu prema mjestu radu, izuzetno za pokretne trgovce prema mjestu
    prebivališta sa slijedećom dokumentacijom :  
o    Popunjen obrazac POR - 503
o    Rješenje o vođenju računovodstvenim poslova samo u slučaju kada
      poslovne knjige vodi druga pravna ili fizička osoba i kad postoji
      obaveza vođenja poslovnih knjiga -  ovjerena kopija ili original
o    Ugovor ili predugovor sa organizatorom pijace - kopija
o    Osobna/lična karta - kopija
•    Prijava za razvrstavanje djelatnosti podnosi se na obrscu "Prijava za razvrstavanje
     po djelatnosti poslovnog subjekta ili dijela poslovnog subjekta (obrazac RPS)
     nadležnoj službi Federalnog zavoda za statistiku u roku od sedam dana od dodjele
     poreznog broja.
•    Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika
•    Rješenje nadležnog općinskog organa - kopija
•    Popunjen obrazac RPS ovjeren pečatom trgovca.
5. PRIJAVA TRGOVCA POJEDINCA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE DOPRINOSA
    Prijava trgovca pojedinca vrši se u Poreznoj upravi F BiH i to u poreznoj ispostavi prema
    mjestu obavljanja djelatnosti, a za pokretnu prodaju u poreznoj ispostavi prema mjestu
    nadležnog organa koji je izdao rješenje.
            POTREBNA DOKUMENTACIJA
•    Rješenje nadležnog općinskog organa - kopija
•    Popunjen, ovjeren i potpisan obrazac JS 3100
6.    OTVRANJE RAČUNA KOD POSLOVNE BANKE
            POTREBNA DOKUMENTACIJA
•    Osobna/lična karta - KOPIJA
•    Potvrda o prebivalištu - CIPS
•    Rješenje nadležnog općinskog organa - kopija
•    Obavijest o razvrstavanju djelatnosti - kopija
•    Porezni ID broj - kopija
7.    TRGOVAČKA KNJIGA
    Trgovac pojedinac dužan je voditi trgovačku knjigu na malo.

Potpisani ugovori za zimsko održavanje

SDC16457 Small

Dana 20. 11. 2017. godine, općina Gornji Vakuf-Uskoplje, zastupana po Općinskom načelniku općine Čaušević Seadu  kao naručiocu  radova, potpisala je Ugovore o održavanju lokalnih puteva i gradskih ulica za zimsku sezonu 2017/18 godina sa sljedećim izvođačima radova:
 
1.    JKP "RADOVINA" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje. Ovaj Ugovor se odnosi na održavanje 37,4 km lokalnih puteva sa odvojcima, ukupne dužine 113,1 km. Vrijednost navedenih radova iznosi 75.628,93 KM

2.    JKP „VIK“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje. Ovaj Ugovor se odnosi na održavanje lokalnih puteva sa odvojcima, ukupne dužine 37,4 km. Vrijednost navedenih radova iznosi 14.971,98 KM

3.    „IG POKVIĆ“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje. Ovaj Ugovor se odnosi na održavanje lokalnih puteva sa odvojcima i gradskih ulica, ukupne dužine 20,1 km. Vrijednost navedenih radova iznosi 7.436,97 KM

4.    „PEGASUS“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje. Ovaj Ugovor se odnosi na održavanje lokalnih puteva sa odvojcima, ukupne dužine 13,1 km. Vrijednost navedenih radova iznosi 5.900,00 KM

Ukupna vrijednost svih potpisanih ugovora iznosi 103.937,88 KM

Ukupna dužina za održavanje iznosi 183,7 km

Za 31,45 km puteva za koje nijedan od navedenih izvođača ne dadne svoju ponudu zbog konfiguracije terena, općina godišnje odobri mještanima gorivo u iznosu od oko 6.000,00 KM i mještani sami svojim radom i sredstvima održavaju takve puteve po selima

Podkategorije