Vijesti

Poziv poljoprivrednim proizvođačima

Parlament Federacije BiH zadužio je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da prikupi informacije sa terena o investicijama u periodu od 2012.-2017. godine u poljoprivrednom sektoru Federacije BiH„ i o tome informira Vladu Federacije BiH.
U vezi s tim Ministarstvo je izradilo kratki anketni upitnik za nadležne općinske i gradske službe zadužene za poslove poljoprivrede koje će, u suradnji sa klijentima-investitorima, izvršiti njihovo popunjavanje.
Podaci iz popunjenih upitnika će poslužiti Vladi Federacije BiH za planiranje sredstava za podršku investicijskim projektima u sektoru poljoprivrede.
Zbog izuzetno kratkog roka mole se svi zainteresirani da se što hitnije jave u Ured za poljoprivredu općine Gornji Vakuf - Uskoplje kako bi zajednički popunili ovaj anketni upitnik.
Važno je napomenuti da sektor poljoprivrede obuhvaća, ne samo primarnu poljoprivrednu proizvodnju nego i otkup, skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda, što je važno imati na umu prilikom popunjavanja ovog anketnog upitnika.

ANKETNI UPITNIK

Informacija o postupku javnih nabavki - rekonstrukcija ulica

ULICA

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-14-1863/17 od 22. 06. 2017. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka, a procijenjena vrijednost javne nabavke, bez PDV-a, je 3.600.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 914-1-3-23-3-9/17 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 23. 06. 2017. godine, uz koje je objavljena i tenderska dokumentacija.
Ugovorni organ, Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, je na protokol dana 10. 07. 2017.
godine zaprimila žalbu na tendersku dokumentaciju ponuđača "Vodoskok" d.o.o.
Tomislavgrad, broj: UR9-3-01/17 od 05. 07. 2017. godine koja je izjavljena putem poštanske pošiljke i faksa dana 05. 07. 2017. godine u otvorenom postupku javne nabavke radova "Rekonstrukcija vodovodne, kanalizacione (fekalne i oborinske) mreže Gradska ulica i u užem urbanom dijelu Gornjeg Vakufu-Uskoplja - Faza 1". Ugovorni organ je, u skladu sa članom 100. stav 5. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14, u daljem tekstu Zakon o javnim nabavkama BiH) žalbu proslijedio Uredu za razmatranje žalbi BiH, zajedno sa izjašnjenjem na navode žalbe i dokumentacijom u vezi s predmetnim postupkom javne nabavke.
Ured za razmatranje žalbi BiH, rješavajući po navedenoj žalbi, na osnovu člana 103.
stav 1. tačka a) i 111. stav 1. tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH, na sjednici Vijeća I održanoj dana 16. i 30. 08. 2017. godine donio je Rješenje broj: JN2-01-07-1-447-11/17 od 30. 08. 2017. godine, kojim se poništava tenderska dokumentacija Ugovornog organa broj: 02- 14-1863-2/17 od 23. 06. 2017. godine.
U narednom periodu Općina Gornji Vakuf-Uskoplje će zajedno sa ovlaštenim projektantom definisati novu tendersku dokumentaciju koja će biti u skladu sa smjernicama koje je dao Ured za razmatranje žalbi BiH.

Prijem volontera 2017

volonteri 2017

 

Danas, 04. 09. 2017. godine, u kabinetu Općinskog načelnika Seada Čauševića upriličen je prijem volontera i potpisivanje ugovora za volontere koji su primljeni u Općinsku upravu općine Gornji Vakuf- Uskoplje.

Na Javni poziv za prijem volontera koji je objavljen 31. 07. 2017. godine stiglo je petnaest prijava, od kojih je primljeno sedam volontera sa slijedećim zvanjima :


Bachelor inženjer saobraćaja, smjer drumski i gradski saobraćaj,
Bachelor sociolog istraživač, 
Bachelor poslovne ekonomije,
Bachelor novinarstva,
Magistar prava,
Bachelor menadžmenta sigurnosti,
Diplomirani inženjer šumarstva.
Općinski načelnik Sead Čaušević i Pomoćnik načelnika Branko Matijanić čestitali su primljenim volonterima i poželjeli su im mnogo sreće i uspjeha u odrađivanju volonterskog staža.
Volonterski rad traje jednu godinu. Volonter se prima na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) i ima pravo na naknadu za rad shodno Zakonu.

7 sjednica OV

Na temelju članka 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", br.1/01 i 3/05 ) sazivam  7. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf – Uskoplje koja će se održati dana 7. 9. 2017. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u velikoj sali općine Gornji Vakuf - Uskoplje

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED

  1. Vijećnička pitanja
  2. Usvajanje Zapisnika sa 6. redovite sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje
  3. Izvješće o izvršenju proračuna općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 1.1. do 30. 6. 2017. godine
  4. Prijedlog Odluke o dodjeli Općinskih priznanja za 2017.godinu
  5. Prijedlog Odluke o prijenosu stalnih sredstava
  6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za poslovne prostorije

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                         Goran Batinić

.

Podkategorije