Osvrt na sjednicu Općinskog vijeća

 

Četvrtu sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf - Uskoplje obilježila su izvješća o radu javnih ustanova i poduzeća kao i imenovanje komisija općinskog vijeća, a kratki pregled aktivnosti sa sjednice dao je sekretar općine gosp. Senad Prijić .
Prisutni: Imamović Said, Milanović Dalila, Muftić Senad, Šabanović Bejamil, Bilkan Rasim, Čajdin Saudin, Bešić Muhamed, Alić Miralem, Trapo Namir-vijećnici SDA; Krajina Tvrtko, Perić Božo, Krajina Marinko, Herceg Ljuban, Škoro Ivica, Zeko Mario-vijećnici Koalicije HDZ BiH i HDZ 1990; Kurbegović Enes, Glamočak Edin, Duvnjak Midhat-vijećnici SBiH; Kirlić-Drino Jasminka, Karamustafić Naser-vijećnici SDP; Elez Berislav, vijećnik HSP «Đapić-dr. Jurišić» BiH, Prijić Senad- Sekretar općine; Čaušević Sead- Općinski načelnik; Milić Nikola, Šišić Suad, Matijanić Branko, Ljubunčić Senada, Šain Branko-Pomočnici načelnika; Tokić Zrinko-ovlašteni predstavnik Koalicije HDZ BiH i HDZ 1990; Matišić Dražen-predsjednik OO HDZ 1990; Mladen Marijanac-predstavnik Terenskog ureda OSCE Travnik,;Topčić Abdulah-direktor JKP «Radovina» doo; Mlakić Mato-direktor JKP «VIK» doo; Bešić Asim- VD direktor JP «Veterinarska stanica»doo; Trkić Halil- predsjednik Nadzornog odbora JP «Veterinarska stanica» doo; Zukić Ejub-direktor JU Dom Zdravlja, Đurđa Brnada-Šef računovodstva JU Dom zdravlja; Čaušević Edina-direktor JU Apeteka; Sofić Osman- direktor JU Centar za obrazovanje i kulturu, Amela Adalajbegović- Općinski javni pravobranilac Bugojno, Ljubunčić Omer- stručni savjetnik za budžet općine Gornji Vakuf-Uskoplje i predstavnici RTV Bugojno.

Sjednicom je predsjedavao i radom rukovodio Marinko Krajina- Predsjednik Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje.

Predloženi Dnevni red, dostavljen u materijalima,  usvojen je  bez primjedbi i dopuna jednoglasno sa 20 glasova «za».

 

 1. Vijećnička pitanja
 2. Zapisnik sa 3. sjednice OV-a
 3. Prijedlog Zaključka o davanju podrške Projektu OSCE-a  «Lokalno je primarno» za općinu Gornji Vakuf-Uskoplje
 4. Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Bugojno za 2008.god.
 5. Izvještaj o radu JKP « Radovina»doo Gornji Vakuf-Uskoplje za 2008.god.
 6. Izvještaj o radu JKP «VIK» za 2008. Gornji Vakuf-Uskoplje god.
 7. Izvještaj o radu JP «Veterinarska stanica» Gornji Vakuf- Uskoplje za 2008.god.
 8. Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Gornji Vakuf –Uskoplje za 2008.god.
 9. Izvještaj o radu JU Apoteka Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. god.
 10. Izvještaj o radu JU Dječji vrtić Gornji Vakuf-Uskoplje za 2008. god.
 11. Izvještaj o radu JU Centra za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf – Uskoplje za 2008. g.
 12. Prijedlog Odluke o prekršajima protiv javnog redu i mira
 13. Prijedlog Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima
 14. Akti imovinsko pravne službe
 15. Prijedlog Odluka o zaštiti izvorišta vode:

a)      «Smrčevice»

b)      «Crnidol»

c)      «Krušćica»

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 2. Prijedlog Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
 3. Informacija o postupku ocjenjivanja državnih službenika i namještenika općine Gornji Vakuf-Uskoplje
 4. Prijedlog Odluke o raspisivanju Oglasa-Konkursa za izbor i imenovanje članova upravnih

odbora JU kojima je općina osnivač

 1. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JP Veterinarska stanica

Gornji Vakuf-Uskoplje

 1. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju radne grupe za  izradu

strategije razvoja Općine Gornji Vakuf-Uskoplje

 1. Prijedlog Rješenja o razrješenju:

a)      člana Upravnog odbora JU Apoteka

b)      člana Upravnog odbora JU Centar za obrazovanje i kulturu

c)      člana Upravnog odbora JU Dječiji vrtić

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju:

a)      Komisije za prigovore, predstavke i prijedloge

b)      Komisije za društvene djelatnosti

c)      Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova

d)      Komisije za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

e)      Komisije za poslove mjesnih zajednica

f)        Administrativne komisije

g)      Etičke komisije

h)      Konkursne komisije

i)        Drugostepene stručno-upravne komisije

j)        Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

k)      Komisije za davanje stručne ocjene u postupku donošenja urb.  saglasnosti

 

 

Ad 1. Vijećnička pitanja

Nova vijećnička pitanja postavili su slijedeći vijećnici:Ljuban Herceg, Ivica Škoro, Božo Perić, Berislav Elez, Glamočak Edin, Kurbegović Enes, Bešić Muhamed, Čajdin Saudin i Tvrtko Krajina.

 

Ad 2. Usvajanje Zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje

 

Zapisnik je usvojen jednoglasno sa 21 glas «za», sa primjedbom i ispravkom na prijedlog  Općinskog načelnika Čaušević Seada.

 

Ad 3. Prijedlog Zaključka o davanju podrške OSCE-a «Lokalno je primarno», komponenta 2- upravljanje Općinom i preuzimanje odgovornosti, za općinu Gornji Vakuf-Uskoplje

Uvodno izlaganje: Mladen Marijanac- predstavnik Terenskog ureda OSCE-a Travnik

Diskusije: -

Prijedlog Zaključka usvojen je jednoglasno sa 21 glasom «za».

 

Ad 4. Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Bugojno za 2008.godinu

Uvodno izlaganje: Amela Adalajbegović- Općinski javni pravobranilac Bugojno

Diskusije: Tokić Zrinko- u ime Komisije za statut i propise, Imamović Said- u ime kluba vijećnika SDA i Perić Božo- u ime kluba vijećnika Koalicije HDZ BiH i HDZ 1990.

Nakon rasprave i kratke stanke usaglašen je slijedeći Zaključak:

 

 1. Ne prihvata se Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Bugojno br.JP-24/09 od 11.03. 2009.godine, kao nepotpun, te se vraća predlagaču na doradu i da  konačan tekst Izvještaja o radu za 2008.godinu dostavi za narednu sjednicu Općinskog vijeća.

 

Zaključak je usvojen jednoglasno sa 20 glasova «za».

 

Ad 5. Izvještaj o radu JKP «Radovina» doo Gornji Vakuf-Uskoplje za 2008. godinu

Uvodno izlaganje: Topčić Abdulah- direktor JKP «Radovina» doo Gornji Vakuf-Uskoplje

Diskusije: Tokić Zrinko, Elez Berislav, Imamović Said, Perić Božo, Bešić Muhamed i  Glamočak Edin.

Nakon provedene rasparave i kratke stanke usaglašen je slijedeći Zaključak:

 1. Ne prihvata se Izvještaj o radu JKP «Radovina»doo Gornji Vakuf-Uskoplje za 2008.godinu  br. 121/09 od 15.04.2009.godine, kao nepotpun, te se vraća predlagaču na doradu i da  konačan tekst Izvještaja o radu za 2008.godinu dostavi za narednu sjednicu Općinskog vijeća.
 2. Obavezuje se Uprava JKP «Radovina» doo Gornji Vakuf-Uskoplje da za narednu sjednicu Općinskog vijeća dostavi i Plan rada za 2009.godinu.
 3. Zadužuje se Uprava JKP «Radovina» doo Gornji Vakuf-Uskoplje da zakaže Skupštinu društva, najkasnije do 15.05.2009.godine na kojoj će se razmotriti poslovanje preduzeća, uključujući i razmatranje pitanje odgovornosti Nadzornog odbora i direktora preduzeća.

 

Zaključak je usvojen jednoglasno sa 14 glasova «za».

 

Ad 6. Izvještaj o radu JKP «VIK» doo Gornji Vakuf-Uskoplje za 2008. godinu

Uvodno izlaganje: Mato Mlakić- direktor JKP «VIK» doo Gornji Vakuf-Uskoplje

Diskusije: Imamović Said, Šabanović Bejamil, Naser Karamustafić, Kurbegović Enes i Kirlić-Drino Jasminka.

Nakon provedene rasprave i kratke stanke usaglašen je slijedeći Zaključak:

 1. Ne prihvata se Izvještaj o radu JKP «VIK»doo Gornji Vakuf-Uskoplje br. 34/09 od marta 2009.godine, kao nepotpun, te se vraća predlagaču na doradu i da  konačan tekst Izvještaja o radu za 2008.godinu dostavi za narednu sjednicu Općinskog vijeća.
 2. Obavezuje se Uprava JKP «VIK» doo Gornji Vakuf-Uskoplje da za narednu sjednicu Općinskog vijeća dostavi i Plan rada za 2009.godinu.
 3. Zadužuje se Uprava JKP «VIK» doo Gornji Vakuf-Uskoplje da zakaže Skupštinu društva, najkasnije do 15.05.2009.godine na kojoj će se razmotriti poslovanje preduzeća.

 

Zaključak je usvojen jednoglasno sa 19 glasova «za».

 

Ad 7. Izvještaj o radu JP Veterinarska stanica doo Gornji Vakuf-Uskoplje doo Gornji Vakuf-Uskoplje za 2008. godinu

Uvodno izlaganje: Bešić Asim- VD direktor JP Veterinarska stanica doo Gornji Vakuf-Uskoplje

Diskusije: Imamović Said, Bešić Muhamed, Tokić Zrinko, Ljuban Herceg, Glamočak Edin i Perić Božo.

Nakon provedene rasprave i kratke stanke usglašen je slijedeći Zaključak:

 1. Ne prihvata se Izvještaj o radu JP Veterinarska stanica doo Gornji Vakuf-Uskoplje br. 02-14-44/09 od 25.02.2009.godine, kao nepotpun, te se vraća predlagaču na doradu i da  konačan tekst Izvještaja o radu za 2008.godinu dostavi za narednu sjednicu Općinskog vijeća.
 2. Obavezuje se Uprava JP Veterinarska stanica doo Gornji Vakuf-Uskoplje da za narednu sjednicu Općinskog vijeća dostavi i Plan rada za 2009.godinu.
 3. Zadužuje  se Uprava JP Veterinarska stanica doo Gornji Vakuf-Uskoplje da angažuje ovlaštenog vanjskog revizora da sačini reviziju finasijskog poslovanja preduzeća.
 4. Zadužuje se Uprava JP Veterinarska stanica doo Gornji Vakuf-Uskoplje da zakaže Skupštinu društva, najkasnije do 30.05.2009.godine na kojoj će se razmotriti poslovanje preduzeća.

 

Zaključak je usvojen jednoglasno sa 19 glasova «za».

 

Ad 8. Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje za 2008. godinu

Uvodno izlaganje: Zukić Ejub- direktor JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje

Diskusije: Imamović Said, Perić Božo, Herceg Ljuban, Tokić Zrinko i Brnada Đurđa.

Nakon provedene rasprave i kratke stanke usaglašen je slijedeći Zaključak:

 1. Ne prihvata se Izvještaj o radu JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje za 2008.godinu br. 94/09 od 13.04. 2009.godine, kao nepotpun, te se vraća predlagaču na doradu i da  konačan tekst Izvještaja o radu za 2008. godinu dostavi za narednu sjednicu Općinskog vijeća.
 2. Obavezuje se Uprava JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje da za narednu sjednicu Općinskog vijeća dostavi i Plan rada za 2009.godinu.

 

Zaključak je usvojen sa 17 glasova «za» i 1 «uzdržanim glasom».

 

Ad 9. Izvještaj o radu JU Apoteka Gornji Vakuf-Uskoplje za 2008. godinu

Uvodno izlaganje: Matijanić Branko- predsjednik Upravnog odbora JU Apoteka Gornji Vakuf-Uskoplje

Diskusije: Imamović Said, Perić Božo.

 

Nakon provedene rasprave i kratke stanke usaglašen je slijedeći Zaključak:

 1. Ne prihvata se Izvještaj o radu JU Apoteka Gornji Vakuf-Uskoplje od 13.04. 2009.godine, kao nepotpun, te se vraća predlagaču na doradu i da  konačan tekst Izvještaja o radu za 2008.godinu dostavi za narednu sjednicu Općinskog vijeća.
 2. Obavezuje se Uprava JU Apoteka Gornji Vakuf-Uskoplje da za narednu sjednicu Općinskog vijeća dostavi i Plan rada za 2009.godinu.

 

Zaključak je usvojen jednoglasno sa 19 glasova «za».

 

Ad 10. Izvještaj o radu JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje za 2008. godinu

Uvodno izlaganje: Sofić Osman-direktor JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje

Diskusije: Tokić Zrinko, Perić Božo.

Nakon provede rasprave i kratke stanke usaglašen je slijedeći Zaključak:

 1. Ne prihvata se Izvještaj o radu JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskopljeza 2008.godinu  br.01/2-14/7-29/09 od 14.04. 2009.godine, kao nepotpun, te se vraća predlagaču na doradu i da  konačan tekst Izvještaja o radu za 2008.godinu dostavi za narednu sjednicu Općinskog vijeća.
 2. Obavezuje se Uprava JU Centar za obrazovanje i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje da za narednu sjednicu Općinskog vijeća dostavi i Plan rada za 2009.godinu.

 

Zaključak je usvojen jednoglasno sa 19 glasova «za».

 

Ad 11. Prijedlog Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira

Uvodno izlaganje: Senad Prijić- Sekretar općine

Diskusije:-

Prijedlog Odluke o prekšajima protiv javnog reda i mira usvojen je jednoglasno sa 19 glasova «za».

 

Ad 12. Prijedlog Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima

Uvodno izlaganje: Senad Prijić-Sekretar općine

Diskusije: Tokić Zrinko, Imamović Said, Kurbegović Enes i Čaušević Sead.

Nakon provedene rasprave usvojen je prijedlog Odluke o radnom vremenu u određenim djelatnostima uz izmjene i dopune stava 1. člana 9. u smislu određivanja ljetnog perioda u vremenu od 01.06. do 30.09.; dodavanjem novog stava 3. koji glasi « Za noćne barove  i diskoteke određuje završetak radnog vremena najkasnije do 300, u jutro», i brisanjem  riječi «disko-klubova i noćnih barova» iz stava 2. Odluke, produžavanjem radnog vremena ljetnih bašti do 23. sata u stavu 4. istog člana, te nastavkom rečenice iz stav 1. člana 12. Odluke tekstom « a najduže 12 mjeseci» jednoglasno sa 19 glasova «za».

 

Ad 13. Akti Imovinsko pravne službe

a)      Prijedlog Zaključka o ponudu Franjevačkog samostana Fojnica

Uvod: Ljubunčić Senada- Pomoćnik načelnika za imovinsko pravne poslove i katastar

Diskisije: Tokić Zrinko

Prijedlog Zaključak je usvojen jednoglasno  sa 19 glasova «za»,

b)      Prijedlog Rješenja o dodjeli «SARAJ-KOMERCU» doo Gornji Vakuf-Uskoplje

Uvod: Ljubunčić Senada- Pomoćnik načelnika za imovinsko pravne poslove i katastar

Diskusije: -

Prijedlog Rješenja je jednoglasno usvoje sa 19 glasova «za».

 

Ad 14. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta:

a)      Smrčevice

b)      Crnidol

c)      Krušćica

 

Uvodno izlaganje: Šišić Suad- Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu, stambeno-komunalne poslove, obnovu i zaštitu okoliša

Diskusije: Bejamil Šabanović, Tokić Zrinko.

 

Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta «Smrševice» usvojen je uz izmjene i dopune, ispravke numeracije članova od člana 18. pa nadalje- Odluke na hrvatskom jeziku; brisanjem člana 22.;

u članu 9. stav 3. na početku rečenice u nabrajanju treba da stoji «iz tačke 1. i 2.» ; u članu 23. tačka 1. treba da stoji « u članu 15, 17, 18 i 20 ove Odluke», tačka 3. se briše; u članu 24. tačka 1. na kraju rečenice treba da stoji tekst «u članu 15, 17, 18 i 20 ove odluke.»; te članu 26. stav 3. u navodu člana treba da stoji «iz člana 21.», jednoglasno sa 19 glasova «za».

Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta «Crnidol» usvojen uz izmjen i dopune kao i za prethodnu Odluku, jednoglasno sa 19 glasova «za».

Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta «Krušćica» je usvojen uz dopune novih članova 26. i 27. koji se odnose na kaznene odredbe, jednoglasno sa 19 glasova «za».

 

Ad 15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Uvodno izlaganje: Šišić Suad-Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu, stambeno-komunalne poslove, obnovu i zaštitu okoliša

Diskusije: Tokić Zrinko

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi usvojen je uz izmjenu teksta člana 1. na kraju rečenice a koji se odnosi na IV zonu, treba da stoji « a ukoliko se koristi jedan od elemenata zajedničke komunalne potrošnje onda i u IV zoni.», jednoglasno sa 19 glasova «za».

 

Ad 16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Uvodno izlaganje: Šišić Suad-Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu, stambeno-komunalne poslove, obnovu i zaštitu okoliša

Diskusije: Tokić Zrinko

 

Prijedlog Odluke usvojen je, uz dopunu teksta člana 1. iz riječi «dodaje se novi stav» doda je se broj «2»,  jednoglasno sa 19 glasova «za».

 

Ad 17. Informacija o ocjenjivanju službenika i namještenika općinske uprave Gornji Vakuf-Uskoplje za 2008.godinu

Uvodno izlaganje. Branko Matijanić-pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti

Diskusije: Božo Perić

 

Informacija je prihvaćena jednoglasno sa 20 glasova «za».

 

Ad 18. Prijedlog odluke o raspisivanju Oglasa za izbor i imenovanje članova upravnih odbora JU kojima je općina osnivač

Uvodno izlaganje: Prijić Senad- Sekretar općine

Diskusije: Kurbegović Enes

Prijedlog Odluke je jednoglasno usvojen sa 20 glasova «za».

 

Ad 19. Prijedlog Odluke o Javnom nadmetanju

Uvodno izlaganje: Nikola Milić-Pomoćnik načelnika za privredu, finansije i stradalnike rata

Diskusije: -

 

Prijedlog Odluke je jednoglasno usvojen sa 20 glasova «za».

 

Ad 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JP Veterinarska satnica doo Gornji Vakuf-Uskoplje

Uvodno izlaganje: Šabanović Bejamil-predsjednik Komisije za izbor i imenovanje

Diskusije: -

 

Prijedlog Zaključka jednoglasno je usvojen sa 20 glasova «za».

 

Ad 21. Prijedlog Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju radne grupe za izradu strategije razvoja općine Gornji Vakuf-Uskoplje

Uvodno izlaganje: Čaušević Sead-Općinski načelnik

Diskusije: -

 

Prijedlog Rješenja je usvoje sa 19 glasova «za» i 1 «suzdržanim» glasom.

 

Ad 22. Prijedlog Rješenja o razrješenju:

a)      člana Upravnog odbora JU Apoteka

b)      člana Upravnog odbora JU Centar za obrazovanje i kulturu

c)      člana Upravnog odbora JU Dječiji vrtić

 

Uvodno izlaganje: Šabanović Bejamil- predsjednik komisije za izbor i imenovanje

Diskusije: -

 

Prijedlog Rješenja je jednoglasno usvojen sa 20 glasova «za».

 

Ad 23. Prijedlog Rješenja o imenovanju:

a)      Komisije za prigovore, predstavke i prijedloge

b)      Komisije za društvene djelatnosti

c)      Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova

d)      Komisije za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

e)      Komisije za poslove mjesnih zajednica

f)        Administrativne komisije

g)      Etičke komisije

h)      Konkursne komisije

i)        Drugostepene stručno-upravne komisije

j)        Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina

k)      Komisije za davanje stručne ocjene u postupku donošenja urb.  saglasnosti

 

Uvodno izlaganje: Šabanović Bejamil-predsjednik Komisije za izbor i imenovanje

Diskusije: -

 

Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za prigovore, predstavke i prijedloge u sastavu:

 1. Krajina Marinko,         predsjednik
 2. Imamović Said,            član
 3. Katović Zvonko,         član
 4. Kurbegović Enes,        član

Usvojen je jednoglasno sa 20 glasova «za»,

 

Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za društvene djelatnosti u sastavu:

 1. Trapo Namir,               predsjednik
 2. Jurina Jozo,                  član
 3. Čalkić Almir,                član
 4. Ljubović Marija,           član
 5. Dedić Dževad,             član

Usvojen je jednoglasno sa 20 glasova «za»,

 

Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova u sastavu:

 1. Milanović Dalila,           predsjednik
 2. Krajina Tvrtko,             član
 3. Kirlić-Drino Jasminka,  član
 4. Gašpar Luca,               član
 5. Ribić Mejrema,             član

Usvojen je jednoglasno sa 20 glasova «za»,

 

Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju u sastavu:

 1. Glamočak Edin,            predsjednik
 2. Juričević Marinko,        član
 3. Čajdin Saudin,              član
 4. Elez Berislav,               član
 5. Filan Alija,                    član

Usvojen je jednoglasno sa 20 glasova «za»,

 

Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za poslove mjesnih zajednica u sastavu:

 1. Herceg Ljuban,            predsjednik
 2. Bešić Muhamed,          član
 3. Bilić Ivica,                    član
 4. Muftić Senad,               član
 5. Omeragić Ramo,          član

Usvojen je jednoglasno sa 20 glasova «za»,

 

Prijedlog Rješenja o imenovanju Administrativne komisije u sastavu:

 1. Abazović Mithat,          predsjednik
 2. Škoro Ivica,                  član
 3. Alić Miralem,               član
 4. Šekerija Jozo,               član
 5. Prijić Edin,                   član

Usvojen je jednoglasno sa 20 glasova «za»,

 

Prijedlog Rješenja o imenovanju Etičke komisije u sastavu:

 1. Šehić Vahid,                 predsjednik
 2. Krajina Tvrtko,              član
 3. Milanović Dalila,           član
 4. Duvnjak Midhat,           član
 5. Majstorivić Ivanka,       član

Usvojen je jednoglasno sa 20 glasova «za»,

 

Prijedlog Rješenja o imenovanju Konkursne komisije u sastavu:

 1. Ljubunčić Senada,        predsjednik
 2. Luketina Slavko,           član
 3. Fale Husein,                 član

Na prijedlog Općinskog načelnika usvojen je jednoglasno sa 20 glasova «za»,

 

Prijedlog Rješenja o imenovanju Drugostepene stručno-upravne komisije u sastavu:

 1. Matijanić Branko,         predsjednik
 2. Latić Ibrahim,               član
 3. Slipac Nevenka,            član

Na prijedlog Općinskog načelnika usvojen je jednoglasno sa 20 glasova «za»,

 

Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina u sastavu:

 1. Barnjak Josip,   predsjednik
 2. Šabanović Bejamil,       član
 3. Redžić Hidajet,             član

Na prijedlog Općinskog načelnika usvojen je jednoglasno sa 20 glasova «za»,

 

Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urb. saglasnosti u sastavu:

 1. Latić Kemal,    predsjednik
 2. Oreć Stipica,    član
 3. Prijić Nijaz,       član

Na prijedlog Općinskog načelnika usvojen je jednoglasno sa 20 glasova «za».

 

Sjednica je završena u 1725 sati.