Prijem volentera

Na osnovu člana 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06) i člana 34. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16), Općinski načelnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje objavljuje :

J A V N I  P O Z I V
za prijem volontera u općinsku upravu Gornji Vakuf-Uskoplje

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad izvršit će se prijem volontera u općinsku upravu Gornji Vakuf-Uskoplje, kako slijedi :


1.    Volonter - bachelor inženjer saobračaja, smjer drumski i gradski saobračaj -1 izvršitelj
2.    Volonter - bachelor sociolog istraživač  - 1 izvršitelj
3.    Volonter - bachelor poslovne ekonomije - 1 izvršitelj
4.    Volonter - bachelor novinarstva - 1 izvršitelj
5.    Volonter - magistar prava - 1 izvršitelj
6.    Volonter - bachelor menadžmenta sigurnosti - 1 izvršitelj
7.    Volonter - diplomirani inženjer šumarstva - 1 izvršitelj
Na javni poziv se mogu prijaviti kandidati koji nisu odradili pripravnički ili volonterski staž i koji nemaju radno iskustvo nakon završetka VSS.
Izbor i prijem volontera izvršit će se u skladu sa Pravilnikom o kriterijima i postupku izbora i prijema volontera u općinsku upravu Gornji Vakuf-Uskoplje.
Uz prijavu je potrebno priložiti slijedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):
1.    Fakultetsku diplomu (nostrificiranu diplomu ukoliko fakultet nije završen u BiH),
2.    Uvjerenje Službe za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon završetka studija (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Službe),
3.    Uvjerenje o prosjeku ocjena nakon završetka studija,
4.    Uvjerenje o državljanstvu,
5.    Uvjerenje o prebivalištu,
6.    Fotokopija lične karte (ovjerena).
Prijave sa traženim dokumentima potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj ploči i web stranici općine Gornji Vakuf-Uskoplje na adresu:
Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, Komisija za prijem volontera,Vrbaska bb,70240 Gornji Vakuf-Uskoplje, sa naznakom „Javni poziv za prijem volontera“, osobno ili putem pošte preporučeno.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Volonterski rad traje jednu godinu.
Volonter se prima na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) i ima pravo na naknadu za rad sukladno Zakonu.

Objavljeno: 31. 07. 2017.
                                                                                      OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                        Sead Čaušević,prof.