Informacija o postupku javnih nabavki - rekonstrukcija ulica

ULICA

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02-14-1863/17 od 22. 06. 2017. godine. Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka, a procijenjena vrijednost javne nabavke, bez PDV-a, je 3.600.000,00 KM. Obavještenje o nabavci broj: 914-1-3-23-3-9/17 objavljeno je na Portalu javnih nabavki dana 23. 06. 2017. godine, uz koje je objavljena i tenderska dokumentacija.
Ugovorni organ, Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, je na protokol dana 10. 07. 2017.
godine zaprimila žalbu na tendersku dokumentaciju ponuđača "Vodoskok" d.o.o.
Tomislavgrad, broj: UR9-3-01/17 od 05. 07. 2017. godine koja je izjavljena putem poštanske pošiljke i faksa dana 05. 07. 2017. godine u otvorenom postupku javne nabavke radova "Rekonstrukcija vodovodne, kanalizacione (fekalne i oborinske) mreže Gradska ulica i u užem urbanom dijelu Gornjeg Vakufu-Uskoplja - Faza 1". Ugovorni organ je, u skladu sa članom 100. stav 5. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14, u daljem tekstu Zakon o javnim nabavkama BiH) žalbu proslijedio Uredu za razmatranje žalbi BiH, zajedno sa izjašnjenjem na navode žalbe i dokumentacijom u vezi s predmetnim postupkom javne nabavke.
Ured za razmatranje žalbi BiH, rješavajući po navedenoj žalbi, na osnovu člana 103.
stav 1. tačka a) i 111. stav 1. tačka d) Zakona o javnim nabavkama BiH, na sjednici Vijeća I održanoj dana 16. i 30. 08. 2017. godine donio je Rješenje broj: JN2-01-07-1-447-11/17 od 30. 08. 2017. godine, kojim se poništava tenderska dokumentacija Ugovornog organa broj: 02- 14-1863-2/17 od 23. 06. 2017. godine.
U narednom periodu Općina Gornji Vakuf-Uskoplje će zajedno sa ovlaštenim projektantom definisati novu tendersku dokumentaciju koja će biti u skladu sa smjernicama koje je dao Ured za razmatranje žalbi BiH.