Trgovac pojedinac - Kako se registrirati?

Značajna novina Zakona o izmjenama i dopunama Zakona u unutarnjoj trgovini odnosi se na definiranje statusa trgovca pojedinca, kao nove kategorije trgovca koji osobnim radom obavlja trgovinu na malo i to samo na jednom prodajnom mjestu izvan trgovine na osnovu odobrenje nadležnog organa. ova kategorija trgovca pojedinca uvedena je kao rješenje sprječavanja nelegalne trgovine koju pojedinci obavljaju na pijaci i drugim javnim površinama.
Kako se registrirati u 7. koraka ?
1.    SKLAPANJE UGOVORA ILI PREDUGOVORA SA ORGANIZATOROM PIJACE ILI DOBIVANJE
      DOZVOLE ZA POSTAVLJANJE PRODAJNOG MJESTA NA JAVNOJ POVRŠINI.
2.    PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA NADLEŽNOJ OPĆINSKOJ SLUŽBI. -
      Prema mjestu rada, izuzetno za pokretne trgovce prema mjestu prebivališta.
                  POTREBNA DOKUMENATACIJA :
•    Uvjerenje o državljanstvu (Matični ured)
•    Uvjerenje o prebivalištu (CIPS)
•    Potvrda o poslovnoj sposobnosti (Centar za socijalni rad)
•    Ugovor ili predugovor sa organizatorom pijace ili Odobrenje iz točke 1.  
•    Svjedodžba o školskoj spremi (minimalno osnovna škola)
•    Ovjerena izjava da nema osnovanu trgovačku radnju ili svojstvo trgovca pojedinca
•    Potvrda o nepostojanju zabrane obavljanja trgovačke djelatnosti (Općinski sud)
•    Liječničko uvjerenje (sanitarna knjižica samo za trgovce prehrambenim
      proizvodima)
3.    IZRADA PEČATA
•    Pečat mora sadržavati podatke iz Rješenja izdanog od strane nadležnog
      općinskog organa
4.    DODJELJIVANJE POREZNOG BROJA I IZDAVANJE OVAJEŠTENJA O RAZVRSTAVANJU
       DJELATNOSTI
•   Porezna registracija se vrši u Poreznoj upravi F BiH, nadležnom kantonalnom
    poreznom uredu prema mjestu radu, izuzetno za pokretne trgovce prema mjestu
    prebivališta sa slijedećom dokumentacijom :  
o    Popunjen obrazac POR - 503
o    Rješenje o vođenju računovodstvenim poslova samo u slučaju kada
      poslovne knjige vodi druga pravna ili fizička osoba i kad postoji
      obaveza vođenja poslovnih knjiga -  ovjerena kopija ili original
o    Ugovor ili predugovor sa organizatorom pijace - kopija
o    Osobna/lična karta - kopija
•    Prijava za razvrstavanje djelatnosti podnosi se na obrscu "Prijava za razvrstavanje
     po djelatnosti poslovnog subjekta ili dijela poslovnog subjekta (obrazac RPS)
     nadležnoj službi Federalnog zavoda za statistiku u roku od sedam dana od dodjele
     poreznog broja.
•    Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika
•    Rješenje nadležnog općinskog organa - kopija
•    Popunjen obrazac RPS ovjeren pečatom trgovca.
5. PRIJAVA TRGOVCA POJEDINCA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE DOPRINOSA
    Prijava trgovca pojedinca vrši se u Poreznoj upravi F BiH i to u poreznoj ispostavi prema
    mjestu obavljanja djelatnosti, a za pokretnu prodaju u poreznoj ispostavi prema mjestu
    nadležnog organa koji je izdao rješenje.
            POTREBNA DOKUMENTACIJA
•    Rješenje nadležnog općinskog organa - kopija
•    Popunjen, ovjeren i potpisan obrazac JS 3100
6.    OTVRANJE RAČUNA KOD POSLOVNE BANKE
            POTREBNA DOKUMENTACIJA
•    Osobna/lična karta - KOPIJA
•    Potvrda o prebivalištu - CIPS
•    Rješenje nadležnog općinskog organa - kopija
•    Obavijest o razvrstavanju djelatnosti - kopija
•    Porezni ID broj - kopija
7.    TRGOVAČKA KNJIGA
    Trgovac pojedinac dužan je voditi trgovačku knjigu na malo.