9 sjednica OV

Na osnovu člana 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje ("Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje", broj; 7/13) sazivam 9. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 14 12. 2017. godine (četvrtak) s početkom u 10 sati u Velikoj sali općine Gornji Vakuf – Uskoplje.
Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED :

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Zapisnika sa 8.sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje
 3. Prijedlog Budžeta Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018. godine
 5. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za period od 01. 01. do 31. 03. 2018. godine – skraćeni postupak
 6. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje za 2018. godinu
 7. Nacrt Odluke o općinskim priznanjima
 8. Prijedlog Odluke o prenosu prava korištenja vodovoda Voljice
 9. Informacija o stanju zaštite i spašavanja u općini Gornji Vakuf-Uskoplje u 2017. godini
 10. Informacija o stanju i održavanju putne infrastrukture na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 2017. godini
 11. Informacija o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na imenovanje Direktora JU Centar za obrazovanje, sport i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje

                                                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                                                                                                     Goran Batinić


.