Javni oglas za prodaju putničkog automobila

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 49/06), te članka 44. Statuta općine Gornji Vakuf-Uskoplje („Službeni glasnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje“,broj 1/01 i 3/05),Općinski načelnik objavljuje;

J A V N I  O G L A S
za prodaju putničkog automobila u vlasništvu općine Gornji Vakuf-Uskoplje
javnim nadmetanjem putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda

1.PREDMET JAVNOG OGLASA
Predmet  javnog oglasa je prodaja putničkog automobila  u vlasništvu općine Gornji Vakuf-Uskoplje kako slijedi :
-    Vrsta automobila :               M1- putnički automobil
-    Marka,tip,model :                Škoda, 1Z, Octavia
-    Oblik karoserije :                AA- limuzina
-    Godina proizvodnje :         2008.
-    Vrsta goriva :                      dizel
-    Snaga motora :                  77 KW
-    Radni obujam motora :     1896 ccm
-    Broj vrata :                         4
-    Broj prijeđenih kilometara:226000
-    Registrirano do :                03.12.2018.
-    Stanje :                               ispravno
-    Boja :                                  siva
-    Urađen veliki servis na 213000 kilometara
-    Početna cijena: 11.000,00 KM
 
2. PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo učešća na javnom nadmetanju sistemom zatvorenih ponuda imaju fizičke i pravne  osobe koje izvrše uplatu depozita u vrijednosti  od 10% početne cijene vozila (1.100,00 KM) na depozitni račun općine Gornji Vakuf-Uskoplje broj: 3380002200024674 otvoren u UniCredit banci, konto: 811114, šifra općine: 034.

3. NAČIN  PRODAJE
Prodaja automobila vrši se metodom javnog nadmetanja putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda.
Automobil se prodaje po principu „viđeno-kupljeno“, a što isključuje naknadne prigovore o eventualnim nedostacima.
Automobil je parkiran u Vatrogasnom domu u Gornjem Vakufu-Uskoplju i može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od  9:00 do 15:00 sati nakon prethodne najave Adisu Agiću kao kontakt osobi.
Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja prodat će se ponuditelju koji je dostavio najveću cijenu za ponuđeno vozilo.
4. DOSTAVLJANJE I SADRŽAJ PONUDE  
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti s naznakom „NE OTVARAJ-JAVNI OGLAS ZA PRODAJU AUTOMOBILA - PONUDA“, sa dokazom o izvršenoj uplati depozita, neposredno na protokol općine Gornji Vakuf-Uskoplje, Vrbaska bb, Gornji Vakuf-Uskoplje.
Nepravovremene, nepotpune, kao i ponude sa ponuđenim iznosom manjim od utvrđene početne cijene neće se uzeti u razmatranje.
Ponude se mogu dostaviti u roku od 15 dana od dana objave Javnog oglasa.
Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresiranih ponuditelja održat će se 07.12.2018. godine sa početkom u 14 sati u prostorijama općine Gornji Vakuf-Uskoplje, sala 209.  
Sadržaj ponude :
Ponuda treba da sadrži slijedeće elemente:
- ime i prezime, ime oca, adresa i broj telefona - za fizičke osobe,
- ovjerena fotokopija rješenja o upisu u sudski registar, ime i prezime osobe ovlaštene za
  zastupanje u postupku javnog nadmetanja, adresa, broj telefona - za pravne osobe,
- iznos ponude izražene u KM,
- dokaz o uplati depozita.
Ponuda se dostavljaju na Obrascu koji se može preuzeti na web stranici www.gornjivakuf-uskoplje.ba  i na protokolu općine Gornji Vakuf-Uskoplje.
Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja ponude, a ako je podnositelj ponude pravna osoba ista mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe u pravnoj osobi i ovjerena pečatom te pravne osobe.
Prihvatljivom se smatra ponuda koja sadrži sve podatke iz obrasca ponude i čiji je iznos jednak ili veći od početne cijene automobila kao i druge podatke u skladu sa javnim oglasom.
Javno nadmetanje će biti punovažno i ako se dostavi samo jedna prihvatljiva ponuda.

5. POSTUPAK OTVARANJA PONUDA
Prije otvaranja ponuda ponuditelji će se upoznati sa pravilima javnog nadmetanja.
Komisija nakon razmatranja svih ponuda utvrđuje najpovoljnijeg ponuditelja za automobil koji je predmet javnog nadmetanja o čemu usmeno obavještava prisutne ponuditelje.
Ako se prijavi dva ili više ponuditelja s prihvatljivom ponudom i istom cijenom koja je ujedno i najveća cijena ponude, Komisija će proglasiti za pobjednika javnog nadmetanja ponuditelja koji je ranije dostavio ponudu po datumu i vremenu prijemnog štambilja.

6. OBAVEZE KUPCA
Ponuditelj odnosno kupac koji bude odabran kao najuspješniji dužan je pristupiti zaključenju ugovora o kupoprodaji i uplati kupoprodajne cijene u roku od 5 dana od dana zaključenja javnog nadmetanja. U kupoprodajnu cijenu će se uračunati uplaćeni depozit.
Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac.
Primopredaja vozila izvršit će se odmah po izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.
Ukoliko kupac ne uplati utvrđeni iznos ili ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji u ostavljenom roku smatrat će se kako je odustao od kupovine i uplaćeni depozit neće biti vraćen, a zaključenje ugovora o kupoprodaji će se ponuditi sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Sudionicima u postupku javnog nadmetanja čije ponude ne budu prihvaćene uplaćeni depozit bit će vraćen.
Javni oglas će se objaviti na oglasnoj ploči i web stranici općine Gornji Vakuf-Uskoplje.

Objavljeno: 21.11.2018.

 

OBRAZAC ZA PONUDU