Anketa - Godišnje istraživanje farmi

Na osnovu Zakona o statistici u Federaciji BiH kao i u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federciju Bosne i Hercegovine Federalni zavod za statistiku obavještava da će se u periodu od 1. 12. do 15. 12. 2018. gtodine na području općine Gornji Vakuf - Uskoplje provesti Anketa Godišnje istraživanje farmi 2018 (GIF).

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljat će anketari ovlašteni za područje naše Općine.

GIF-om 2018. prikupljaju se podaci o ostvarenoj poljoprivrednoj proizvodnji (biljna i stočna proizvodnja), upotrebi poljoprivrednih proizvoda, radnoj snazi na gazdinstvu, podaci o rentama i cijenama zemljišta i međufaznoj potrošnji u poljoprivredi.

Iz Federalnog zavoda za statistiku mole za puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i bit će objavljeni u agregiranom obliku.