Općinske službe

 

Sekretar općine  
Senad Prijić  
PrijicSenad  
Rođen: 17.05.1960  
Zanimanje: dipl. inž. mašinstva  
Na dužnosti od: 11.05.2006.  
Telefon: 030 494 068  
Fax: 030 494 101  
Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  
Služba za gospodarstvo i financije

Pomoćnik načelnika:
Marina Batinić

 Poslovi službe:

 • vođenje evidencija o prostornom uređenju općine, stalno praćenje gospodarskih prilika u poduzećima od važnosti za područje općine,
 • osiguranje uvjeta za razvoj gospodarskih djelatnosti od važnosti za područje općine,
 • izdavanje radnih knjižica i ovjera ugovora o zapošljavanju,
 • vođenje propisane službene evidencije iz svog područja i izdavanju uvjerenja na osnovu istih,
 • poslove u upravnom rješavanju u prvom stupnju iz oblasti samostalnog privređivanja,
 • praćenje procesa privatizacije poduzeća i pružanje stručne pomoći u vezi s tim,
 • vršenje statističkih poslova i poslova praćenja i utvrđivanja cijena,
 • utvrđivanje programa i praćenje razvoja turizma,
 • utvrđivanje programa razvoja poljoprivrede, provođenje mjera strategije razvoja poljoprivrede, poslove iz oblasti poljoprivrede, vodoprivrede,
  poslove iz oblasti dodjele koncesija koji su u nadležnosti općine,
 • izradu i izvršenje općinskog Proračuna, izradu godišnjeg obračuna, odluke o privremenom financiranju i rebalansu Proračuna,
 • poslove obračuna plaća i ostalih osobnih primanja radnika,
 • knjigovodstveno materijalni poslovi i ostali poslovi iz oblasti financija,
 • predlaganje donošenja propisa iz oblasti financija iz nadležnosti općine,
 • praćenje stanja robnih rezervi općine, te njihova nabavka i čuvanje,
 • predlaganje Općinskom vijeću i Općinskom načelniku odluka iz svoje nadležnosti,
 • obavljanje i drugih poslova sukladno zakonima i Statutu općine.
 Marina batinić
Rođena: 08.08.1984.
Zanimanje: Diplomirana ekonomistica
Na dužnosti od : 01.06. 2023.
Telefon: 030 494 068
Fax: 030 494 101
Mail:Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Pomoćnik načelnika:
Branko Matijanić
Poslovi službe:
 • primjena zakona iz oblasti građanskih stanja, odnosno propisa koji se odnose na vođenje MKR, KMV, MKU i knjiga državaljana,
 • obavljanje poslova u vezi biračkih popisa sukladno sa Zakonom,
 • vršenje ovjere potpisa, prijepisa i rukopis,
 • obavljanje poslova stručne pomoći strankama i mjesnim zajednicama,
 • izdavanju uvjerenja o zajedničkom kućanstvu,
 • provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti kancelarijskog poslovanja,
 • vršenje poslova prijema i otpreme pošte,
 • zaprimanje podnesaka, zavođenje i dostavljanje na rješavanje nadležnim službama,
 • vođenje personalnih poslova i poslova arhiviranja,
 • pripremanje akata koja donose tijela mjesne zajednice,
 • obavljanje stručne i administrativne poslove mjesnih zajednica,
 • osiguranje izvršenja zakona i drugih propisa u oblasti vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama, kulturi i fizičkoj kulturi, informiranju i sportu,
 • vršenje stručnih pregleda općih akata ustanova iz oblasti društvenih djelatnosti za koje je potrebna suglasnot Općinskog vijeća,
 • vršenje nadzora nad javnim ustanovama na koje je preneseno obavljanje određenih poslova iz nadležnosti organa uprave,
 • praćenje propisa iz oblasti koje reguliraju pitanja stradalnika rata, te donošenje rješenja u prvostupanjskom postupku,
 • davanje prijedloga za jednokratne pomoći PVI i obiteljima poginulih,
 • pružanje pravne i druge pomoći stradalnicima,
 • suradnja sa udrugama vezanim za ovu službu,
 • obavljanje i drugih poslova suglasno zakonima i Statutu općine.
MatijanicBranko
Rođen: 10.11.1961
Zanimanje: diplomirani pravnik
Na dužnosti od: 01.10.2001.
Telefon: 030 494 068
Fax: 030 494 101
Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 
 
   
Služba za prostorno planiranje, imovinsko pravne poslove i katastar                                                                    

Pomoćnik načelnika:
Adnan Milanović

Poslovi službe:
 • vođenje evidencija o prostornom uređenju općine,
 • uređenje i stvaranje materijalnih uslova za racionalno korištenje, unaprjeđenje i zaštitu gradskog građevinskog zemljišta,
 • izdavanje urbanističkih i građevinskih dozvola po zahtjevu stranaka u skladu sa zakonima i općinskim propisima,
 • vođenje evidencije o općinskoj imovini,
 • vođenje i održavanje katastra nekretnina,
 • poslovi uspostave novog premjera nekretnina,
 • izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi evidencija,
 • rješavanje i donošenje rješenja po upravnom postupku iz oblasti imovinsko-pravnih poslova,
 • uspostavljanja popisa uzurpacija i njihovog rješavanja, kao i razgraničenja,
 • utvrđivanje promjena nastalih na zemljištu i uvođenje u katastarski operat,
 • obavljanje vještačenja za potrebe općinskih službi i drugih pravnih subjekata,
 • vođenje zbirnog katastra komunalnih instalacija,
 • izrada godišnjih pregleda katastarskog prihoda,
 • pripremanje propisa i drugih općih akata za općinsko vijeće, analitičko informativnih i drugih materijala iz ove oblasti,
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonima i Statutom općine.
 
Rođen:
Zanimanje: diplomirani pravnik
Na dužnosti od:
Telefon: 030 265 303
Fax: 030 265 703
Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 
 
Služba za lokalni razvoj i stambeno komunalne poslove
Pomoćnik načelnika:
Suad Šišić
Poslovi službe:
 • saradnju sa Kantonalnim i federalnim organima u cilju obnove oštećenog i porušenog stambenog fonda,
 • saradnju sa vladinim i nevladinim humantiranim organizacijama na planu obnove oštećenog i porušenog stambenog fonda,
 • izrada planova i programa vezanih za lokalni razvoj,
 • izrada Strategije razvoja općine,
 • predlaganje mjera za provođenje strategije razvoja općine,
 • stručna priprema i obrada zahtjeva za financiranje projekata,
 • vršenje poslova iz oblasti saobraćaja i komunikacija,
 • vršenje poslova uređenja lokalnih saobraćajnica i infrastrukture,
 • poslovi iz oblasti zaštite okoliša koji su u nadležnosti Općine,
 • vršenje verifikacije zahtjeva za obnovu, te predlaganje uslova za realizaciju programa obnove,
 • obavljanje poslova povrata stanova u posjed,
 • vršenje poslova iz stambeno komunalne oblasti,
 • predlaganje propisa iz ove oblasti,
 • obavljanje poslova privatizacije stanova u vlasništvu općine i stanova čiji su vlasnici nepoznati,
 • vođenje evidencije prognanih i izbjeglih lica u skladu sa propisima,
 • vođenje evidencije o povratku prognanih i izbjeglih osoba,
 • praćenje ostvarivanja prava prognih i izbjeglih lica u oblasti zdravstva i drugih vidova pomoći,
 • rješavanje u prvomstepenom postupku o statusnim pitanjima izbjeglih i raseljenih osoba,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom općine.
SisicSuad
Rođen: 05.06.1974
Zanimanje: dipl. inž. metalurgije
Na dužnosti od: 28.08.2003.
Telefon: 030 494 068
Fax: 030 494 101
Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 
 
 
Služba za civilnu zaštitu
Pomoćnik načelnika:
Branko Šain
Poslovi službe :
 • organizacija, priprema i provođenje zaštite i spašavanja na području Općine,
 • izrada procjene ugroženosti na području Općine,
 • izrada programa zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nepogoda u Općini,
 • priprema za zaštitu i spašavanje i mjere za unaprijeđenje i organiziranje osposobljavanja za civilnu zaštitu,
 • organizacija, izvođenje i praćenje realiziranja obuke građana na provođenju osobne i uzajamne zaštite,
 • organizacija i koordinacija provođenja mjera zaštite i spašavanjajedinica civilne zaštite,
 • određivanje povjerenika civilne zaštite, te osiguranje njihovog opremanja materijalno-tehničkim sredstvima,
 • priprema propisa iz oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine,
 • organiziranje centra za osmatranje i uzbunjivanje,
 • vođenje evidencije iz oblasti civilne zaštite,
 • izrada godišnjih planova rada o izvršavanju poslova, analiza izvršenih poslova i izvještaja o radu,
 • obavljanje i drugih poslova iz voblasti svoje nadležnosti koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost ove službe.
SainBranko
Rođen: 10.01.1966
Zanimanje: dipl. inž. građevinarstva
Na dužnosti od: 01.10.2001.
Telefon: 030 265 303
Fax: 030 265 703
Mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 
 
 

.

 

 Statut

proracun

 

 

 

 

Geoportal

 

 

 

 

 Gradovi partneri

 

 

 

   

Strategije

 

 

 

 

Karta